כללי


ברוכים הבאים לאתר WWW.FOREV-HAIR.COM (להלן: "האתר"), המופעל ע"י חברת רוני חתוכה בע"מ (להלן: "החברה המפעילה"). האתר מופעל תחת מרכז המומחים FOREVHAIR להשתלות ושיקום שיער (להלן: "מרכז המומחים"), בו ניתן לרכוש שירותים במרכז המומחים ובמספרה (להלן: "טיפולים") במרכז או מוצרי שיער (להלן: "מוצרים").


לתשומת לב הגולש באתר ו/או המשתמש באתר (להלן: "הלקוח"): כניסה לאתר וכל פעולה ו/או שימוש באתר, כולל: גלישה ו/או דפדוף ו/או עיון בדפי האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, מעידים על הסכמת הלקוח לתנאי התקנון שלהלן ("התקנון") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, אזי הינו מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, ובפרט רכישת מוצר ו/או מוצרים באמצעות האתר.


הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו האתר ו/או לבין החברה המפעילה.


מטעמי נוחות בלבד מנוסח תקנון זה בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.


החברה המפעילה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן באתר לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, בכפוף לשינויים החלים על פי הוראות הדין גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון העדכני שבאתר.


כותרות וכותרות משנה בתקנון זה מובאות לשם נוחות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

השירותים באתר


האתר מציע למכירה מבחר טיפולי שיער שונים המתבצעים במרכז המומחים ברמת גן, מגוון מוצרי טיפול, טיפוח ועיצוב לשיער לשימוש ביתי, תוספות שיער ופאות להרכבה במרכז המומחים או להרכבה עצמית בבית, אביזרים לשיער וכן פריטים נלווים בתחום הטיפוח (להלן: "המוצרים").

באתר יופיעו מידי פעם מוצרים וטיפולים במחיר מוזל ממחיר הרכישה בטלפון, בצורת מבצע ו/או הטבה לרוכשים באתר ו/או הטבה עבור רכישה מרוכזת של מספר מוצרים ו/או הטבת רכישה עבור תכנית או סדרת טיפולים, ואין החברה מתחייבת למחיר המופיע באתר במידה וירצה הלקוח לרכוש את המוצר בעיסקה טלפונית או בעיסקה פיזית במרכז המומחים. 


לאחר שהלקוח נרשם לאתר ו/או רוכש שירות ו/או מוצר כלשהו, ו/או נעזר במידע שמספק האתר עבורו, הוא נותן את הסכמתו לקבלת דואר אלקטרוני מהאתר מסוג ניוזלטר מידע ו/או עדכונים בתחום ו/או פרסומת ו/או הטבות ללקוחות, אשר מטרתו לעודד רכישת מוצרים ו/או טיפולים ע"י הלקוח . בכל דואר אלקטרוני תהיה קיימת אפשרות להסיר את שמו ואת הדואר האלקטרוני שלו מרשימת התפוצה ע"י לחיצה על כפתור הסרה ואישור.


באתר ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים באתר באופן מקוון ע"פ הליך הרכישה המתואר בגוף תקנון זה, במחירים הרשומים על כל מוצר, אולם ניתן גם ליצור קשר טלפוני עם החברה המפעילה ולרכוש את המוצרים, ע"י מסירת פרטים אישיים, כתובת למשלוח ופרטי תשלום לחיוב ההזמנה.
כרשום למעלה, אין החברה המפעילה מתחייבת למחירים זהים לאלה הרשומים באתר במידה והעיסקה מתבצעת טלפונית.

מי רשאי להשתמש באתר ?


כל אדם בעל עניין בתחום טיפוח, טיפול, עיצוב, פתרונות שיער ומוצרי שיער מוזמן להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה, ובכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן :

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
 • למשתמש מלאו 18 שנים;
 • המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל.

יחד עם זאת, החברה המפעילה תהיה רשאית למנוע מכל אדם, ומכל סיבה שהיא, להשתמש בחלק מהשירותים באתר או בכולם, באופן זמני או לצמיתות, ומבלי למסור על-כך הודעה מראש ומבלי לספק נימוק או הסבר.
מניעת השימוש תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא מוגבל בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 • הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
 • הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון (רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק);
 • הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה המפעילה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד שלישי כלשהו;
 • היה וכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 • בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לצד שלישי;
 • בכוונת הלקוח לעשות שימוש לרעה ו/או מעשה הונאה בשוברים ו/או קופונים ו/או בסדרות טיפולים אותם מנפיק האתר מעת לעת ו/או בשירותים כלשהם אחרים אותם מציע האתר.

לקוח שהחברה המפעילה מנעה את השתתפותו באתר לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר.

מה מותר ומה אסור בשימוש באתר ?


 • הלקוח רשאי לעשות באתר שימוש אישי ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין. הלקוח הינו אחראי באופן בלעדי על השימוש שלו באתר.

 • הלקוח לא רשאי לעשות שימוש מסחרי באתר, לרבות רכישה בסיטונאות לצורך מכירה לצדדים שלישיים, או כל שימוש אחר שאינו אישי.

 • הלקוח אינו רשאי להציב פרסומות ו/או מידע מסחרי ו/או כל מידע אחר באתר.

 • הלקוח אינו רשאי לבצע כל שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר ובתכניו, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת.

 • הלקוח אינו רשאי לעשות כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם.

 • הלקוח אינו רשאי לגלוש אל האתר מאתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי ו/או לקשר בין האתר לאתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי .

רכישת מוצרים באתר


הלקוח מוזמן לבחור מוצרים אותם ברצונו לרכוש ולהוסיפם את סל הקניות שלו באתר. בכל שלב במהלך הרכישה באתר יכול הלקוח לגשת לסל הקניות שלו ולצפות במוצרים שצבר, להוסיף עוד מוצרים לסל הקניות או להסיר מוצרים מסל הקניות. בגמר בחירת המוצרים יוזמן הלקוח לעבור למסך התשלום באתר לשם ביצוע תשלום והשלמת הרכישה.

בכדי לבצע רכישה באתר, יידרש הלקוח לרשום את הפרטים הבאים:

 • שם 
 • שם משפחה
 • טלפון עדכני
 • כתובת דואר אלקטרוני עדכנית

בעת התשלום יידרש הלקוח בעדכון פרטים נוספים כגון פרטי אשראי, כתובת למשלוח מוצרים, הערות לשליח וכד'

החברה המפעילה מתחייבת שהנתונים אותם ימסור הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר יישמרו במאגר המידע של החברה המפעילה בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמתו המפורשת של הלקוח. זאת למעט מידע עבור שליחות לחברת השליחויות ו/או לדואר ישראל, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה. בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ו/או החברה המפעילה. 

בנוסף, כל מידע רגיש שימסור הלקוח באתר בטופס מקוון כגון פרטים אישיים בריאותיים ו/או רפואיים במקרה של הרשמה לטיפול רפואי, עובר הצפנה לפני שמירתו במאגר ויועבר לגורם הרלוונטי בחברה המפעילה לשם שימוש מקצועי בלבד. מידע רפואי לא יעבור לגורמים שלישיים ולא יתבצע בו שימוש מלבד לצורך לשמו הושארו הפרטים. יצוין ששימוש האתר בפרטים אודות הלקוח הינו בכפוף ל"מדיניות הסודיות והפרטיות" של האתר כמוגדר בתקנון זה.


החברה המפעילה מוצאת לנכון לציין שהגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על-פי החוק. החברה המפעילה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה המפעילה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.


בשלב התשלום ייתכן ויידרש מהלקוח להשלים פרטים אישיים נוספים, כגון: שם וכתובת למשלוח, מספר טלפון, הערות לשליח שהלקוח מבקש לציין לגבי הזמנה זו וכו'. כמו-כן, על הלקוח יהיה לבחור מתוך רשימה נתונה את סוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו. חשוב לציין שמטעמי ביטחון החברה המפעילה אינה שומרת במאגריה את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת הסליקה של חברת "קרדיט 2000" העומדת בתקן אבטחה PCI-DSS מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת. 


בתום שלב התשלום ינפיק האתר ללקוח חשבונית-קבלה עבור ביצוע העיסקה באופן אוטומטי. החשבונית תשלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר במהלך הזמנת הטיפול ו/או המוצר. 


במקרה של הזמנה טלפונית בעזרת נציג טלפוני, יידרש הלקוח לספק לנציג את הפרטים הנדרשים (לרבות שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל וכתובת למשלוח המוצר) וכן את פרטי כרטיס האשראי לנציג. הנציג יאשר ללקוח בטלפון את הזמנתו ואת ביצוע החיוב בכרטיס, והלקוח יקבל את הקבלה והחשבונית בדואר האלקטרוני אותו סיפק. 


במידה ולא עברה העיסקה באתר מכל סיבה שהיא (לרבות: סירוב, או אין מסגרת בכרטיס) תופיע ללקוח הודעה במסך שהעיסקה לא בוצעה מהסיבה המצוינת. 


היה וקיים חוסר במלאי לאספקה של מוצרים אותם הזמין הלקוח, יוכל הלקוח לוותר על הזמנת המוצרים שבחוסר ונציג האתר ינפיק בתיאום עם הלקוח הזמנה מעודכנת בהתאם, לחילופין יכול הלקוח לבטל את הזמנתו כליל והתמורה שהתקבלה עבור הזמנתו זו תוחזר ללקוח במלואה.

אספקה והובלת המוצרים על-פי ההזמנה


הזמנה ששולמה במלואה ואשר קיימת עבורה זמינות במלאי לאספקת המוצרים שבה ואשר אושרה ע"י החברה המפעילה, תישלח ע"י החברה המפעילה או ע"י נציג מטעמה לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה.


למרבית המוצרים, מועד המשלוח לכתובת הלקוח הינו 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה, ועבור מוצרים בודדים לא יאוחר מ-10 ימי עסקים, אלא אם נכתב אחרת באתר (עבור מוצר מסוים), או שנמסר אחרת ע"י האתר ללקוח, בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה אליו או בפנייה טלפונית ע"י נציג האתר אל הלקוח. ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים.


החברה המפעילה מספקת את ההזמנות, בכפוף לתשלום דמי משלוח ע"י הלקוח, אם באמצעות חברת משלוחים ישירות לכתובת הלקוח ולעיתים אם באמצעות דואר ישראל (דואר רשום) לסניף הדואר הקרוב לכתובת הלקוח. התקנון של הגוף המשלח (דואר ישראל או חברת המשלוחים) באמצעותו מסופקות ההזמנות חל על כל משלוח ומחייב את הלקוח, כולל הוראות התקנון הנ"ל לגבי זמני אספקה מדויקים, הגדרת אזורי חלוקה וכו'. החברה המפעילה לא תהיה אחראית לגבי עיכוב באספקת ההזמנה או אי אספקת הזמנה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה המפעילה לרבות שביתות בדואר ישראל או בחברת המשלוחים, חסימות דרכים, סגר בעקבות וירוס הקורונה וכדומה.


דמי המשלוח הכרוכים באספקת ההזמנה ישולמו ע"י הלקוח יחד עם התשלום בגין המוצרים המוזמנים בהזמנה, בסעיף הנקרא "דמי משלוח". במכירה בתשלומים, רשאית החברה המפעילה לגבות את דמי המשלוח המלאים יחד עם התשלום הראשון עבור המוצרים שהוזמנו בהזמנה. במקרה של הובלה חריגה, כגון: משלוח במשקל ו/או נפח חריגים, אספקה לקומות גבוהות ללא מעלית, אספקה באמצעים מיוחדים, אספקה באמצעות כוח אדם נוסף או כוח אדם מיוחד וכו', תהיה רשאית החברה המפעילה לגבות תוספת תשלום מעל דמי המשלוח הרגילים. בכל מקרה, הסיבה לגביית תוספת תשלום כזו תוסבר ללקוח ותתואם עימו מראש.


החברה המפעילה ו/או מי מטעמה, כולל נציג דואר ישראל או חברת המשלוחים, רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה ההזמנה וכן לדרוש הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ואת חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי תעודת המשלוח כתנאי למסירת ההזמנה ללקוח.


אם ללקוח תלונה לגבי עיכוב באספקת ההזמנה עליו להודיע על-כך לאלתר למרכז המומחים באמצעות משלוח הודעה לכתובתoffice@forevhair.co.il בה יפרט את תלונתו. החברה המפעילה תבדוק את תלונתו ובמידה שאכן חל עיכוב שאינו נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה המפעילה, יוכל הלקוח להודיע לאתר שאינו מעוניין עוד להמתין להגעת ההזמנה. במקרה זה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי בגובה התשלום אותו שילם עבור אותה הזמנה (100% החזר כספי).


היה ולאחר שההזמנה נארזה ונשלחה לכתובת הלקוח, יבקש הלקוח לבטל את הזמנתו וכל עוד בתוך תקופת הביטול (כמוגדר בסעיף "ביטול ההזמנה על ידי הלקוח"), ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר למרכז המומחים את מוצרי ההזמנה במצב שמיש, על חשבונו, דהיינו באריזתם המקורית, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: "מצב שמיש"). רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה, ובמצב שמיש, יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח ובניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו או שהוחזרו במצב לא שמיש.


במקרה בו תוחזר למרכז המומחים או לחברה המפעילה הזמנה בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח ובדמי טיפול בהחזרת המשלוח בגובה דמי המשלוח, דהיינו הלקוח יחויב בכפל דמי משלוח.


לבחירת הלקוח, ניתן לבצע איסוף עצמי של ההזמנה ללא חיוב של דמי משלוח, במשך 21 יום ממועד אישור ההזמנה, בכתובת זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן, קומת קרקע, במרכז המומחים FOREVHAIR. מועד האיסוף העצמי יתואם מראש בין הלקוח לנציג טלפוני במספר 03-6022334, שלוחה 1. היה וההזמנה לא נאספה ע"י הלקוח עד תום 21 הימים ממועד אישור ההזמנה תבוטל ההזמנה, והחברה המפעילה תעניק ללקוח שובר זיכוי לביצוע הזמנה חוזרת באתר בשווי סכום ההזמנה שבוטלה. החברה המפעילה מציינת בזאת שבכל מקרה לא יוחזר ללקוח התשלום כנגד הזמנה שביצע הלקוח ואשר בחר באיסוף עצמי ושלא נאספה בפרק הזמן כאמור ולכן בוטלה, והלקוח מסכים לכך שהוא יקבל מהאתר או מהחברה המפעילה רק שובר זיכוי כאמור.

ביטול הזמנת מוצרים על-ידי הלקוח


הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו ע"י משלוח הודעת ביטול ל דוא"ל office@forevhair.co.il או בשיחה טלפונית לנציג החברה המפעילה, וזאת כמוגדר בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). הלקוח אינו רשאי לבטל הזמנתם של פריטים מסוימים אותם הזמין, כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובפרט מוצרים אותם הזמין הלקוח ואשר מיוצרים במיוחד עבורו.


ביטול ההזמנה אפשרי החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההזמנה על ידי הלקוח, או במקרה של איסוף עצמי עד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההודעה מהאתר או מהחברה המפעילה על כך שההזמנה נארזה וממתינה ללקוח לאיסוף עצמי כמפורט בתקנון זה. פרק זמן זה מוגדר כתקופת הביטול (להלן: "תקופת הביטול").


היה ולאחר שההזמנה נארזה ונשלחה לכתובת הלקוח, יבקש הלקוח לבטל את הזמנתו, וכל עוד בתוך תקופת הביטול, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר לאתר על חשבונו את המוצרים שבהזמנה במצב שמיש, דהיינו באריזתם המקורית, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: "מצב שמיש"). יש לצרף להחזרה את חשבונית הקנייה המקורית שנשלחה אל הלקוח יחד עם ההזמנה.

לשם ביצוע ההחזרה יכול הלקוח לתאם עם נציג טלפוני איסוף של חבילת ההחזרה מביתו. הלקוח יחויב בדמי משלוח עבור ביצוע ההחזרה הנ"ל. לפני ביצוע ההחזרה חשוב שהלקוח יעטוף ויארוז היטב את המוצרים המוחזרים, על-מנת שיגיעו במצב שמיש בחזרה לידי החברה המפעילה. הלקוח מודע לעובדה שעליו מוטלת האחריות המלאה להחזרת המוצרים מהזמנה אותה ביטל במצב שמיש, ולכך שהחברה המפעילה לא תקבל טענה כלשהיא מצידו לגבי מוצרים שלטענתו החזיר במצב שמיש, אולם בפועל הגיעו לידי החברה המפעילה ולמיטב שיפוטה במצב לא שמיש.


רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי המחושב לפי הסכום אותו שילם הלקוח עבור המוצרים שהוחזרו, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח, בניכוי דמי משלוח לאיסוף ההחזרה מהלקוח באם קיים, בניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו מסיבה כלשהיא או שהוחזרו במצב לא שמיש, ובניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה (להלן: "דמי ביטול"). זיכוי הלקוח בהחזר כספי יבוצע ע"י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.


במקרה של ביטול הזמנה של מוצרים עקב פגם במוצרים שסופקו בהזמנה או עקב אי התאמה בין המוצרים שסופקו לבין תיאורם באתר, יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור המוצרים הנ"ל באותה הזמנה. זיכוי

אמצעי התשלום יהיה בגובה מלא (100% החזר כספי) של המחיר המלא שנגבה מהלקוח עבור אותם מוצרים. לחלופין, יוכל הלקוח לבחור להזמין מוצרים זהים או אחרים במקום המוצרים שהזמנתם בוטלה. במקרה זה, ישלח האתר או החברה המפעילה את המוצרים החילופיים ללקוח (איסוף עצמי אפשרי גם במקרה זה). לצורך מעקב ושיפור השירות ללקוח, יחזיר הלקוח לחברה המפעילה את המוצרים שהזמנתם בוטלה לשם בדיקת הפגם או התקלה שגרמה לאי ההתאמה.

במקרה של ביטול הזמנה בה התווספו מוצרים במתנה וללא חיוב הלקוח, יידרש הלקוח להחזיר את כל המוצרים, כולל מוצר המתנה שקיבל, או לחלופין יחוייב על אותו מוצר על פי מחירו באתר.
מוצר שסופק ללקוח ללא חיוב, כדוגמת: מוצר בונוס, מוצר במתנה וכו', ואשר יוחזר ע"י הלקוח לחברה המפעילה, לא יינתן ללקוח החזר כספי עבור החזרה זו.

רכישת שירותים באתר

האתר מספק ללקוח אפשרות לרכוש מראש טיפולים המתבצעים במרכז המומחים, לעיתים במחיר מוזל יותר מתשלום מקום, וכן לרכוש סדרת טיפולים או מנוי או תכנית טיפולים במחיר אטרקטיבי ביחס לרכישת טיפול בודד.

בכדי לבצע רכישה באתר, יידרש הלקוח לרשום את הפרטים הבאים:

 • שם 
 • שם משפחה
 • טלפון עדכני
 • כתובת דואר אלקטרוני עדכנית
 • הערות עבור הטיפול הנרכש.

מיד לאחר ביצוע העיסקה יקבל הלקוח חשבונית-קבלה עבור הרכישה.

החברה מתחייבת ליצור קשר טלפוני עם הלקוח עד 2 ימי עסקים מיום ההזמנה לתאום תור עבור הטיפול הנרכש. במידה ולא יהיה מענה טלפוני לאחר 3 ניסיונות למספר הטלפון אותו השאיר הלקוח בעת הזנת הפרטים האישיים, יישלח אליו מסרון וכן דואר אלקטרוני על מנת שיצור קשר בעצמו עם נציג מרכז המומחים לטובת תאום התור. 

החברה אינה מתחייבת לתאם תור ביום ובשעה הספציפיים אותו מבקש והתאום הטלפוני יתבצע על בסיס מקום פנוי, בימים ובשעות בהם המרכז עובד. 

החברה המפעילה מתחייבת שהנתונים אותם ימסור הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר יישמרו במאגר המידע של החברה המפעילה בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמתו המפורשת של הלקוחבכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ו/או החברה המפעילה. 

בנוסף, כל מידע רגיש שימסור הלקוח באתר בטופס מקוון כגון פרטים אישיים בריאותיים ו/או רפואיים במקרה של הרשמה לטיפול רפואי, יועבר לגורם הרלוונטי בחברה המפעילה לשם שימוש מקצועי בלבד. מידע רפואי לא יעבור לגורמים שלישיים ולא יתבצע בו שימוש מלבד לצורך לשמו הושארו הפרטים. יצוין ששימוש האתר בפרטים אודות הלקוח הינו בכפוף ל"מדיניות הסודיות והפרטיות" של האתר כמוגדר בתקנון זה.


החברה המפעילה מוצאת לנכון לציין שהגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על-פי החוק. החברה המפעילה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה המפעילה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.


בשלב התשלום ייתכן ויידרש מהלקוח להשלים פרטים אישיים נוספים, כגון: שם, מספר טלפון, הערות לשליח שהלקוח מבקש לציין לגבי הזמנה זו וכו'. כמו-כן, על הלקוח יהיה לבחור מתוך רשימה נתונה את סוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו. חשוב לציין שמטעמי ביטחון החברה המפעילה אינה שומרת במאגריה את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת הסליקה של חברת "קרדיט 2000" העומדת בתקן אבטחה PCI-DSS מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת. 


בתום שלב התשלום ינפיק האתר ללקוח חשבונית-קבלה עבור ביצוע העיסקה באופן אוטומטי. החשבונית תשלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר במהלך הזמנת הטיפול ו/או המוצר. 


במידה ולא עברה העיסקה באתר מכל סיבה שהיא (לרבות: סירוב, או אין מסגרת בכרטיס) תופיע ללקוח הודעה במסך שהעיסקה לא בוצעה מהסיבה המצוינת.

ביטול הזמנה של שירותים במרכז המומחים

הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו ע"י משלוח הודעת ביטול ל דוא"ל office@forevhair.co.il או בשיחה טלפונית לנציג החברה המפעילה במרכז המומחים בטלפון 03-6022334, שלוחה 1, וזאת כמוגדר בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). הלקוח אינו רשאי לבטל הזמנתם של פריטים מסוימים אותם הזמין, כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובפרט מוצרים אותם הזמין הלקוח ואשר מיוצרים במיוחד עבורו.


ביטול ההזמנה אפשרי החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 30 יום (שלושים ימים) מיום קבלת ההזמנה על ידי הלקוח. פרק זמן זה מוגדר כתקופת הביטול (להלן: "תקופת הביטול").

ביטול ההזמנה יתאפשר במידה ולא תואם תור לביצוע הטיפול, או עד 2 ימי עסקים לפני המועד שנקבע.

במידה ותואם ללקוח תור המותנה בביצוע טיפול מקדים או רכישת מוצר מקדים אישי (לרבות אך לא רק תוספות שיער לפי מידה ו/או צבע ו/או אורך לפי הזמנה), לא יתאפשר ביטול העיסקה לאחר שהוזמן המוצר או הטיפול המקדים והחיוב יישאר במלואו.

במידה ורכש הלקוח שירות מתמשך לרבות מנוי ו/או סדרת טיפולים ו/או תכנית טיפול, וירצה לבטל את העיסקה לאחר שהתבצע טיפול אחד מתוכם או התבצעו חלק מהטיפולים, יקוזז מעלות הסדרה המחיר המלא בגין הטיפולים שבוצעו, כפי שמופיעים במחירון, ויוחזר ללקוח תשלום יחסי לאחר הקיזוז.

ביטול הזמנה על-ידי האתר ו/או החברה המפעילה


החברה המפעילה רשאית לבטל על-פי שיקולה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת הזמנה של לקוח, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח או בטרם התקבלה על-ידו, או בטרם בוצע טיפול שנרכש מראש.


הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע"י נציג החברה. האתר ו/או החברה המפעילה לא יחייבו את הלקוח עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויב הלקוח עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב (100% החזר כספי).


החברה המפעילה מציינת בפני הלקוח שלמרות האמור לעיל אין החזר כספי להזמנה שבוטלה ואשר כבר חויבה באם הסיבה לביטול ההזמנה קשורה לעובדה שהלקוח בחר באיסוף עצמי, אולם ההזמנה לא נאספה על-ידו עד תום 21 הימים ממועד אישור ההזמנה (כאמור בסעיף "אספקה והובלת המוצרים על-פי ההזמנה"). במקרה כזה יוענק ללקוח שובר זיכוי לביצוע הזמנה חוזרת באתר בשווי סכום ההזמנה שבוטלה, ולא יוענק החזר כספי.


באם ביטול ההזמנה שבנדון נבע ממוצרים שלגבם אזל מלאי האספקה, יהיו רשאים האתר ו/או החברה המפעילה להציע ללקוח מוצרים חליפיים שווי ערך.


לקוח, שלא חויב עבור הזמנה שבוטלה או שכבר הושב לא כספו בגין חיוב שבוצע, לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה ו/או לתבוע כל תביעה מהאתר ו/או מהחברה המפעילה בגין ביטול ההזמנה שבנדון.
בגין ביטול הזמנה כלשהיא, האתר ו/או החברה המפעילה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי אחר לרבות אך לא מוגבל בנזק בגין רכישת מוצר זהה במחיר גבוה יותר מצד שלישי.

אחריות לשימוש באתר ואחריות המוצר


הכניסה לאתר, הגלישה בו, הרישום לאתר, השימוש באתר, בחירת מוצרים לרכישה באתר לרבות אך לא רק משיקולי התאמה לצרכי הלקוח, רכישת מוצרים באתר והשימוש בהם הינם באחריות בלעדית של הלקוח.
אין בהצגת המוצרים וספקיהם באתר משום הודאת האתר ו/או החברה המפעילה בטיבם, ואיכותם של מוצרים אלו. כל המידע המפורסם באתר אודות המוצרים, טיבם ואיכותם ולגבי ספקיהם, הינו מידע שנמסר לאתר ע"י הספקים, ואין האתר ו/או החברה המפעילה אחראים למהימנותו ונכונותו של מידע זה.


החברה המפעילה מדגישה שהמידע לגבי המוצרים המופיעים באתר, כולל הטקסטים השונים, התמונות והסרטונים המיועדים לתיאור המוצרים הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכן שיהיו הבדלים שונים בין המוצר שהתקבל בפועל אצל הלקוח לבין המוצר כפי שהופיע בתמונה או תואר באתר, לרבות בגוון, בגודל, בעיצוב האריזה ובמאפיינים נוספים. אין בכך כדי להטיל על החברה המפעילה, או על מי מטעמה, אחריות כלשהי.


בכל מקרה מאפשרת החברה המפעילה ללקוח לבטל את הזמנתו מסיבה כלשהיא ולשיקול דעתו הבלעדי במהלך 14 ימים מיום קבלת המוצרים אותם הזמין (כאמור בסעיף "ביטול הזמנה על-ידי הלקוח").


האתר ו/או החברה המפעילה אחראים אך ורק לאספקת המוצרים אותם הזמין הלקוח באתר באמצעות משלוח לכתובת שמסר בעת ביצוע ההזמנה. אי-לכך לא תישא החברה המפעילה בכל אחריות בגין נזקים שיגרמו ללקוח בקשר עם הזמנת המוצרים והשימוש בהם, לרבות אך לא מוגבל עקב איחור בקבלתם מהאתר באמצעות המשלוח, אי התאמתם לצרכיו, אי החלפתם במועד או פגמים במוצר.


יוצא מן הכלל הינו מקרה ובו התגלו פגמים חמורים במוצר, אשר התגלו מיד עם קבלת המוצר אצל הלקוח ושנבעו מרשלנות חמורה של האתר ו/או החברה המפעילה ו/או דואר ישראל או חברת המשלוחים, הנובעים מאופן אחסנת ו/או אחזקת המוצרים ו/או משלוחם ללקוח. במקרה זה זכאי הלקוח לפיצוי שיהיה מוגבל להחלפת המוצר הפגום למוצר תקין או מתן החזר כספי בעד המוצר הפגום, שבכל מקרה לא יעלה על המחיר אותו שילם הלקוח עבור המוצר.


אחריות כללית


האתר ניתן לשימוש ע"י הלקוח כמות שהוא (As Is), וללקוח לא קיימת הזכות לכל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או החברה המפעילה בגין מאפייני האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של הלקוח.
החברה המפעילה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע ו/או שיינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים ו/או תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה המפעילה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת המאפשרים חיבור לאתר, ואשר ימנעו מהלקוח להתחבר לשרתי האתר ולעשות שימוש תקין באתר, לרבות אך לא מוגבל בבחירת מוצרים והזמנתם מהאתר.

מדיניות סודיות ופרטיות


החברה המפעילה מכבדת את פרטיות לקוחותיה ומחויבת לשמור בסוד על כל המידע שלקוחותיה יחלקו עימה בעת שימושם באתר. ועם זאת ראוי כי כל לקוח באתר יידע כי:

 • כל פרטיו האישיים (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), למעט פרטי כרטיס האשראי שלו, יישמרו במאגר המידע של החברה המפעילה. כל מידע אישי רגיש של הלקוח, עובר הצפנה לפני שמירתו במאגר הנתונים של האתר, מידע אישי רפואי שבחר הלקוח לשתף באתר ישמש את החברה המפעילה אך ורק לשימוש המקצועי עבורו השאיר הלקוח את המידע, ולא יועבר לגורם שלישי (למעט הרופא שמבצע את האבחון) ולא יהיה בו שימוש אחר.
 • בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ו/או החברה המפעילה.
 • התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת הסליקה של חברת "קרדיט 2000" העומדת בתקן אבטחה PCI-DSS מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL.
 • החברה המפעילה מתחייבת שלא להעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר ללא הסכמה מפורשת של הלקוח, למעט במקרים בהם יועברו פרטים מסוימים לספק של מוצר אותו רכש הלקוח ו/או לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה של אותו מוצר.
 • פרטיו האישיים של הלקוח שבמאגר המידע של האתר ניתנים לצפייה ע"י הלקוח והוא יכול לבצע בהם שינויים כרצונו. ראוי לציין ששינויים בפרטים האישיים עלול להכניס מידע שגוי לגבי הלקוח או מידע חסר, ואשר ייתכן וימנע מהחברה המפעילה לספק ללקוח את הזמנותיו.
 • למרות האמור לעיל, החברה המפעילה תהא רשאית להעביר פרטים אישיים של הלקוח לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בחברה המפעילה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או במקרים בהם עשה הלקוח שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, ו/או אם התקבל בידי החברה המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים בין הלקוח לבין האתר ו/או החברה המפעילה.
 • החברה המפעילה שומרת לעצמה הזכות להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח, אך ללא זיהוי הלקוח הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 • בכל מקרה, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למאגר המידע השמור באתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה המפעילה.
 • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה המפעילה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי עם מידע כלשהוא יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

הוראות נוספות


קניין רוחני – כל מידע בין אם טקסטואלי, תמונות או סרטונים המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, סימני לוגו, וכן אופן עריכתם והצגתם של אלה באתר, הינם בבעלות בלעדית של האתר ושל החברה המפעילה ו/או של מי מטעמם. החברה המפעילה אוסרת על העתקה, שיכפול, הפצה, פרסום או שימוש כלשהוא במידע המופיע באתר.

פיצוי ושיפוי – לקוח אשר יפר מי מתנאי תקנון זה, או אשר יבצע פעולה כלשהיא לא חוקית בקשר עם האתר, יחויב ע"י האתר ו/או החברה המפעילה או מי מטעמם בשיפוי ופיצוי, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לאתר ו/או לחברה המפעילה ביחד ולחוד, בגין אותה הפרה כאמור או בגין כל פעולה לא חוקית אשר תבוצע בקשר עם האתר


שינויים בתקנון זה – החברה המפעילה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. המשך השימוש באתר ובשירותים הניתנים בו לאחר עריכת השינויים בתקנון יעידו על הסכמת הלקוח עם הוראות התקנון המעודכן. אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון המעודכן, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר ובשירותים הניתנים בו. שינויים בתקנון שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן, לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, ובכפוף לשינויים בהתאם להוראות הדין.


סמכות שיפוט – פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה הינו הדין הישראלי בלבד. כל דיון במחלוקת ו/או סכסוך בין הלקוח לבין האתר ו/או מרכז המומחים ו/או החברה המפעילה בהקשר לפעילות האתר והשימוש בו תהא נתונה לבית המשפט במחוז המרכז.
שירות ללקוח ופנייה לחברה המפעילה – החברה המפעילה מזמינה כל לקוח וכל משתמש ו/או מתעניין לפנות אליה בכל שאלה הקשורה לאתר, לרבות אך לא רק בהקשר לפעילות האתר, המוצרים המוצגים בו, הזמנות שבוצעו, מוצרים שנרכשו, מוצרים שהתקבלו, פגמים במוצר, פגמים בשירות שסופק באתר או ע"י נציג האתר, הצבת פרסומת ובאנרים באתר, הדרך להתקשרות מסחרית עם החברה המפעילה, בחינת אפשרויות לשיתוף פעולה עם האתר וכו'. בכל הנושאים הללו ואחרים מומלץ לפנות בהודעת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של האתר בכתובת office@forevhair.co.il
שירות הלקוחות של האתר ומנהלי החברה המפעילה מחויבים להשיב לפנייתך בתוך 3 ימי עסקים.


אנו מאחלים לך שימוש נעים באתר וקנייה מהנה!
צוות FOREVHAIR